Ольгопільська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 05.08.2022 13:31
Кількість переглядів: 328

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території "Реконструкція комплексу для зберігання зерна з будівництвом двох силосів на території Ольгопільської сільської ради (за межами населеного пункту)".

 1. Інформація  про замовника :

Ольгопільська сільська рада.

Юридична адреса: 24830, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, буд. 131 ,  (04351) 2-72-02, (04351) 2-73-02, e-mail: Olgopil-rada@ukr.net

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом "Детальний план території реконструкції комплексу для зберігання зерна з будівництвом двох силосів на території Ольгопільської сільської ради (за межами населеного пункту)" обґрунтовується та розглядається можливість будівництва елеватора призначеного для приймання зернової сировини із авто- та залізно дорожнього транспорту, очищення, сушіння, накопичення і зберігання з подальшим відвантаженням на авто- і залізничний транспорт.

Детальний план розроблений відповідно до Розпорядження Чечельницької районної державної адміністрації  №92 від 30 квітня 2020 року про розроблення детального плану території.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Ділянка під будівництво розташована в Гайсинському районі Вінницькій області   за межами населених пунктів на території адміністративного підпорядкування Ольгопільської сільської ради, Гайсинського району Вінницької області, на колишніх територіях тваринницької ферми (кадастрові номери: 0525084400:02:000:1441 та 0525084400:02:000:1437 - державна власність), які з 2008 року не використовуються за призначенням. Загальна площа земельних ділянок, які передбачаються під реконструкцію комплексу для зберігання зерна з будівництвом двох силосів - 3,6016 га

В межах ділянок проєктування, проходять мережі ЛЕП напругою 10 кВ. Також у межах території проєктування наявні руїни будівель ферми, які  підлягають демонтажу. Ділянка межує з територією току СТОВ АФ «Ольгопіль»

Площа земельної ділянки – 8,86 га.

За існуючим станом, територія в основному зрита (порушені землі), подекуди вкрита трав’яною рослинністю та поросла чагарниками

Перепад висот становить  - 21,6 м і характеризується абсолютними відмітками від 165,90 м до 144,30 м в Балтійській системі висот.

Рельєф ділянки має ухил з півночі на південь.

В складі проекту передбачені такі будівлі та споруди:

 • контрольно-пропускний пункт;
 • адміністративно-побутовий корпус з лабораторією;
 • автомобільні ваги з навісом;
 • пробовідбірники;
 • пождепо ІІІ типу (на 1 пожежну машину).
 • силоси зберігання сухого зерна місткістю 13728 тонн;
 • транспортерний міст;
 • комбікормовой завод;
 • склад відходів;
 • мехмайстерня;
 • майданчик для роздільного збору сміття (на 2 контейнери) ;
 • трансформаторна підстанція;
 • дизель-генераторна установка;
 • насосна станція для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння;
 • водоймища запасу води для внутрішнього та зовнішнього пожежогасіння (2 об'єкти);
 • ємність-накопичувач господарсько-побутових стоків (2 об'єкти);
 • одномодульні очисні споруди поверхневих стічних вод BIOTAL BT з резервуаром накопичувачем очищеної води;
 • майданчики відстою вантажних авто;
 • стоянка легкових авто.

        Об’єкт планованої діяльності не відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки.

а) для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільного, залізничного транспорту та виробничої техніки;

– в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

–  в процесі експлуатації:  водопостачання – із існуючої артезіанської свердловини, скид стічних вод після локальних очисних споруд на резервуар-накопичувач, з наступним вивезеням на очисні споруди, стічні поверхневі води з території комплексу через очисні споруди поверхневих стічних вод «BIOTAL BT»   у резервуар-накопичувач очищеної води на 100 м3. Очищена вода буде використовуватися  для технічних потреб підприємства.

– порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників – вітру, дощових потоків, тощо;

–  акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

– на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається;

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний плив відсутній;

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення  (реконструкція) комплексу для зберігання зерна з будівництвом двох силосів на території Ольгопільської сільської ради (за межами населеного пункту) і техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку району.

Розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об‘єктів будівництва.

Альтернативні варіанти територіального розміщення об‘єкта планової діяльності не розглядалися, так як земельна ділянка межує з діючим током СТОВ АФ «Ольгопіль».

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об‘єкту, що проектується, приведе до неможливості збільшення обсягів обробки та зберігання зерна та реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

доповіді про стан довкілля;

статистичну інформацію;

інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП

дані моніторингу стану довкілля;

інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

             В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості  життя населення.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  • облаштування ділянок водопровідних споруд, прокладка мереж водопостачання по території;
  • господарсько-побутові стоки накопичуються у водонепроникних ємкостях-накопичувачах та транспортується на очистку спецтранспортом, за окремим договором;
  • Мережа дощової каналізації - для збору, відведення, очищення дощових стоків майданчика передбачено влаштування наступних споруд:
  • дощоприймальні колодязі;
  • водовідвідні лотки;
  • оглядові та поворотні колодязі;
  • очисні споруди;
  • резервуар-накопичувач очищеної води на 100 м3.
  • встановлення контейнерів для  збору побутових відходів.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Ольгопільська сільська рада.

Юридична адреса: 24830, Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Ольгопіль, вул. Центральна, буд. 131 ,  (04351) 2-72-02, (04351) 2-73-02

Контактний email (сайту)  Olgopil-rada@ukr.net

контактна особа – Шестаківський Олег.

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 

 

Сільський голова                                                М.А. Савченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних