Ольгопільська громада
Вінницька область, Гайсинський район

Рішення № 5 Про затвердження Порядку фінансування видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади

Дата: 17.08.2022 14:06
Кількість переглядів: 227

   Фото без опису

  У К Р А Ї Н А

ОЛЬГОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГАЙСИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.01. 2022                                          с. Ольгопіль                                    5

 

Про затвердження Порядку фінансування видатків бюджету

Ольгопільської сільської територіальної громади

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, з метою організації своєчасного фінансування головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та надання фінансової підтримки одержувачам коштів бюджету територіальної громади і здійснення контролю за ефективним та раціональним використанням коштів бюджету, в тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

        1.Затвердити Порядок фінансування видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади, що додається.

        2. Головним розпорядникам коштів бюджету громади:

1) неухильно додержуватись вимог Порядку, затвердженого цим

рішенням відповідно до компетенції та довести його до виконання

розпорядникам та одержувачам коштів бюджету Ольгопільської

сільської територіальної громади, що входять до складу їх мережі;

2) забезпечити фінансування видатків та контроль за здійсненням

видатків установами, закладами та організаціями, що входять до складу

мережі через відкриті в органах Державної казначейської служби окремі реєстраційні рахунки;

3) не допускати виникнення простроченої кредиторської заборгованості з будь-яких видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади.

         3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку  та регуляторної політики (Христич Т.О.).

 

 

Сільський голова                                                              Микола САВЧЕНКО

                                                                                           Додаток

до рішення виконавчого комітету

                                                                   Ольгопільської сільської ради

                                                                            від 21.01.2022 року № 5

 

 

ПОРЯДОК

фінансування видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади

1. Загальні положення

    1. Порядок фінансування видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади (далі – Порядок) розроблено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 15 грудня 2010 року №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів» (зі змінами) та від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказів Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами) та від 24 грудня 2012 року № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» (зі змінами) та інших актів чинного законодавства з ме­тою організації планомірної роботи щодо здійснення своєчасного поточного фінансування головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та надання фінансової підтримки одержувачам коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади, а також забезпечення кон­тролю за ефективним, цільовим і раціональним використанням бюджетних кош­тів, недопущення необґрунтованих та довготривалих залишків коштів на реєст­раційних рахунках і попередження виникнення простроченої заборгованості.

1.2. Цей Порядок визначає механізм поточного фінансування головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та надання фінансової підтримки одержувачам коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади за рахунок коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади (у тому числі за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів) у межах затверджених бюджетних призначень та асигнувань, відповідно до помісячного розпису видатків бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади.

1.3. Фінансування головних розпорядників коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади здійснюється фінансовим відділом Ольгопільської сільської ради щомісячно протягом відповідного бюджетного року у межах передбачених в бюджеті Ольгопільської сільської територіальної громади місячних бюджетних призначень з урахуванням недофінансованих (перехідних) залишків бюджетних призначень у попередні місяці та виключно у разі наявності коштів на котлових рахунках в органах Державної казначейської служби України.

1.4. Основне щомісячне фінансування здійснюється фінансовим відділом Ольгопільської сільської ради щотижнево (щовівторка та щочетверга), а у разі припадання святкових дат на ці дні фінансування проводиться у переддень або наступного робочого дня.

Підставою для фінансування є заявка головного розпорядника коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади (визначені рішенням сесії Ольгопільської сільської ради) із зазначенням необхідних обсягів фінансування у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) та кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) та джерел надходження, яка подається до фінансового відділу Ольгопільської сільської ради згідно форми, що додається. Означена заявка подається головним розпорядником за підписом керівника та головного бухгалтера.

У разі виникнення обставин щодо необхідності невідкладного фінансування поточних та капітальних видатків, фінансовим відділом Ольгопільської сільської ради здійснюється позачергове фінансування відповідно до поданих заявок головними розпорядниками коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів, з обґрунтуванням необхідності здійснення такого фінансування.

Подача заявок на фінансування здійснюється напередодні дня фінансування та в день фінансування до 11.00 години.

Фінансування видатків за рахунок надходження субвенцій з державного та місцевих бюджетів здійснюється фінансовим відділом протягом двох операційних днів після надходження коштів з котлового рахунку  на рахунки головних розпорядників бюджетних коштів, відкриті в органах Казначейства для здійснення передбачених ними видатків (без подання заявки від головного розпорядника коштів).

Фінансування міжбюджетних трансфертів з бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади здійснюються на підставі законодавчих та нормативних актів в обсягах згідно з розписом сільського бюджету.

1.5. Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради готує розпорядження про виділення коштів загального фонду бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади виключно щодо видатків, зареєстрованих як фінансові зобов’язання в органах Державної казначейської служби України (крім оплати праці з нарахуваннями та міжбюджетних трансфертів) та спеціального фонду (бюджету розвитку) згідно поданих заявок головними розпорядниками коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади у терміни, визначені пунктом 1.4 Порядку.

Реєстрація фінансових зобов’язань по видатках капітального характеру здійснюється відповідно до профінансованих сум згідно розпоряджень про виділення коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) бюджету територіальної громади.

 В разі відсутності необхідного обсягу коштів для фінансування фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради, головні розпорядники коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади, розпорядники та одержувачі коштів враховують пріоритетну черговість фінансування видатків, а саме:

перша черга – оплата праці з відповідними нарахуваннями;

друга черга – енергоносії та комунальні послуги, інші захищені видатки;

третя черга – невідкладні та першочергові незахищені видатки;

четверта черга – інші незахищені видатки;

п’ята черга – капітальні видатки (у разі наявності достатніх підстав для їх фінансування – закінчення закупівель, підписання актів виконаних робіт тощо).

1.6. Відповідальність та контроль за своєчасністю та пріоритетною черговістю реєстрації фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України, подання заявок на фінансування фінансовому відділу Ольгопільської сільської ради, забезпечення розподілу коштів між розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами коштів і подання його органам Державної казначейської служби України, а також за дотриманням при цьому нормативно-правових актів з питань публічних закупівель, покладається на головних розпорядників коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади.

1.7. Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради може відмовити головному розпоряднику коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади в основному поточному фінансуванні (призупинити фінансування) у разі порушення останнім бюджетного законодавства та цього Порядку.

Відмова у фінансуванні (призупинення фінансування) оформляється листом на адресу головного розпорядника коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади з наведенням відповідних аргументів та з пропозиціями щодо вжиття відповідним головним розпорядником заходів щодо відновлення фінансування.

1.8. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюджету іншому, не використаний на кінець бюджетного періоду, перераховується в останній робочий день такого періоду органами Казначейства до бюджету, з якого вони надані, якщо інше не передбачено рішенням про місцевий бюджет, з якого вони надаються.

1.9. Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради забезпечує загальну координацію діяльності учасників бюджетного процесу щодо вимог виконання Порядку.

2. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства, цільовим, раціональним та ефективним використанням бюджетних коштів

2.1.      Фінансовий відділ Ольгопільської сільської ради, керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до покладених на нього завдань:

2.1.1. здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади; 

2.1.2. у встановленому законодавством порядку одержує від головних розпорядників пояснення, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час виконання бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади;

2.1.3.   призупиняє фінансування у разі порушення головним розпорядником бюджетного законодавства та цього Порядку, надає обґрунтовану відповідь та вимоги щодо усунення порушення / недоліків.

2.2. Головні розпорядники коштів бюджету Ольгопільської сільської територіальної громади в особі їх керівників:

2.2.1.   здійснюють управління бюджетними коштами  у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм,  забезпечуючи  ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів,  організацію та координацію роботи  розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та  одержувачів  бюджетних коштів у бюджетному процесі;

2.2.2. враховують об'єктивну потребу в коштах кожної бюджетної установи, виходячи з її основних виробничих показників і контингентів, які встановлюються для установ, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності погашення дебіторської і кредиторської заборгованості;

2.2.3. забезпечують дотримання нормативно-правових актів з питань публічних закупівель;

2.2.4. забезпечують контроль за своєчасною реєстрацією бюджетними установами та одержувачами бюджетних коштів фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби України з урахуванням пріоритетів;

2.2.5. забезпечують надання заявок на фінансування до фінансового відділу  Ольгопільської сільської ради у визначені терміни;

2.2.6. забезпечують розподіл коштів між розпорядниками коштів нижчого рівня та одержувачами коштів згідно з наданими заявками на фінансування та обґрунтуваннями необхідності здійснення видатків;

2.2.7. проводять заходи з запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та підвідомчих бюджетних установ, одержувачів бюджетних коштів;

2.2.8. забезпечують внутрішній контроль;

2.2.9. відповідно до статей 116, 121 Бюджетного кодексу України посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством.

 

   Начальник фінансового відділу                                     Лариса КРУТОУС


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних